- Zakres usług -

  Moje usługi polegają na pośrednictwie pomiędzy Klientem a polskim i innymi międzynarodowymi Urzędami Patentowymi oraz Europejskim Urzędem Patentowym w sprawach ochrony własności przemysłowej, a zwłaszcza

  • badaniu stanu i poziomu techniki w wybranych dziedzinach wiedzy, badaniu wzornictwa przemysłowego i znaków towarowych oraz zdolności ochronnej rozwiązań technicznych
  • przygotowaniu dokumentacji do ochrony prawnej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, oraz ochrony znaków towarowych w kraju i za granicą.
  • przygotowaniu dokumentacji do ochrony prawnej topografii układów scalonych, oraz oznaczeń geograficznych,
  • opracowaniu projektów graficznych znaków towarowych pod kątem ich zdolności ochronnej w kraju i za granicą oraz znaków wspólnotowych
Kancelaria prowadzi ponadto:
  • wszelkie czynności przed Urzędami Patentowymi związane z uzyskaniem i kontynuacją ochrony prawnej rozwiązań i znaków towarowych dla osób krajowych i zagranicznych
  • wszelkie czynności i pośrednictwo w uzyskaniu ochrony prawnej rozwiązań przed zagranicznymi urzędami patentowymi.
  • poradnictwo prawne i pomoc we wdrożeniach nowych rozwiązań
  • obliczanie efektywności rozwiązań, badanie ich przydatności i możliwości wdrożenia,
  • wycenę praw majątkowych niematerialnych z tytułu ochrony znaków towarowych oraz wycenę wartości wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych

  Udzielam pomocy w zawieraniu umów licencyjnych, prowadzę negocjacje licencyjne i przyjmuję zastępstwo prawne w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym i Sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

  Udzielam pomocy w ochronie praw niematerialnych i satysfakcjonalnych dla Twórców i uprawnionych z praw ochronnych i autorskich, oraz sporządzam opinie i udzielam konsultacji w sprawach ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz prowadzę szkolenia w zakresie przestrzegania prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

 
hosted by PUNKT.pl   powered by GAD